• Andrea Günther (Berufsvorbereitung):

      Kontakt über Herrn an Haack (janhaack@bkwb.de Tel. 0202/5634322)

  • Herr Engels (Assistentenbildungsgänge):

      Kontakt über Herrn Becker (mbecker@bkwb.de)